Tobias Fränstam om sportfiske och tävlingfiske

Tobias Fränstam är en av våra mest publika sportfiskeprofiler som vid sidan av sitt jobb på Sportfiskarna är en skicklig och underhållande pedagog framför kameran samtidigt som han  är en mycket framgångsrik tävlingsfiskare som gärna tävlar både ofta och mycket.

Tobias Fränstam utvecklar dessutom hela tiden fisket, teknikerna och utrustningen. Det har väl aldrig bockats så mycket ståltråd i Sverige som efter Tobias visat sin “instant spinner” under Pike Fight?

Att tävlingsfisket efter gädda och även abborre fullkomligt exploderat de senaste åren har väl inte gått någon förbi. Det finns mycket tänkande och tyckande kring tävlingsfiskandet och hur det ska arrangeras men inte särskilt mycket fakta. Dessutom pågår det kontinuerligt ett starkt lobbyarbete mot catch and release-fisket, kanske främst på Europa-nivå men även i Sverige. Det är frågor vi är mycket intresserade av att förstå och vi på FiskeFürAlle gjort det enkla antagandet att det är fler än vi som går med samma funderingar.

Det är dags att få lite fakta på bordet och det finns väl ingen bättre person att ställa de raka frågorna till än vår egen Fiskepedia, Tobias Fränstam? Med arbetet som biolog på Sportfiskarna och ett bultande hjärta för fiske står han med en fot i forskning och fakta och med en fot i båten med spöt i handen! Verkligen rätt person!

Vi hade tänkt prata framförallt tävlingsfiskets påverkan på fiske i stort men när man har Tobias på linan så är det svårt att inte glida in på andra, bredare frågor kring sportfisket så det “råkade” följa med i artikeln med. Vi är glada och stolta att ha med Mr Fränstam hos oss på FiskeFürAlle! Håll tillgodo.

Tobias Fränstam – vem är du?

Jag är som många andra som delar vårat underbara intresse – en riktig fisketok! Jag är bosatt i Stockholm och arbetar till vardags som Fiskeribiolog på Sportfiskarna. På fritiden är jag i regel antingen med familjen eller fiskar. I fisket har jag även flera goda samarbeten med olika företag som Abu Garcia, Mojoboats, Lowrance, Jeppsen C-Map, Motorguide och Mercury.

Vad är det bästa med sportfisket?

Att man kan göra det helt på sitt eget sätt. Det finns inget rätt sätt att fiska och inga måsten. Man kan bara fiska på det sätt som man själv tycker är roligt och utmanande eller vad man nu söker i fisket.

Vem eller vilka föreningar/myndigheter utöver sportfiskarna bevakar fritidsfiskets intressen?

Om formuleringen lyder fritidsfiske så innefattar det även fiske med mängdfångade redskap och då är det nog förutom Sportfiskarna även Fiskevattenägarna. Men sett till rent sportfiske har Sverige endast en intresseorganisation vilken lobbar för sportfisket och det är just Sportfiskarna!

Resursmässigt, alltså att övervaka fiskbestånd har HAV-myndigheten en stor roll tillsammans med våra fiskerilaboratorium på SLU. Även Jordbruksverket har en del med fisket och sportfiskenäringen att göra.

Hur har det ökade sportfisket påverkat vår kunskap om fiskebestånden över tid?

Sportfisket har gett en rejäl kunskapsboost om fiskbestånden både nationellt som internationellt. Utan sportfiske skulle vi veta väldigt mycket mindre om många olika arter. För många arter saknas ett kommersiellt fiske där man rapporterar in fångster och då kan den data man får in från sportfisket vara den enda data man får om bestånden.

En typisk sådan art som är väldigt svår att inventera med mängdfångade redskap är till exempel gäddan. Vart det finns och inte finns gädda i t.ex. skärgårdsmiljöerna är främst baserat på spöfiskedata. I till exempel havet kan det finnas ovanliga arter som lever på djupt vatten och kanske aldrig fångas förutom i just sportfisket. Sportfisket står även för en rad viktiga observationer.

Som ett bra exempel så blev mängder av sjöar blev försurade i västsverige under 60-70 talet. I samband med detta var det just sportfiskare som slog larm om att något var galet med sjöarna genom att man såg att vissa fiskar inte längre hade någon föryngring och att arter helt slogs ut (elritsa, mört ex.). Detta ledde sedan till att försurningen uppmärksammades och att vi började kalka våra vatten. Exemplen är många och med så många sportfiskare som ser och hör saker ute vid vattnen är detta en viktig kunskapskälla för förvaltningen.

Finns det forskning på hur sportfisket påverkar olika vatten?

Absolut. Vi har idag ganska god uppfattning om hur olika regler (som fönsteruttag med maximimått/minimimått, fångstbegränsning, redskapsbegränsning) påverkar olika fiskbestånd. Generellt är inte frågorna om fiskreglering särskilt svåra ur en biologisk synvinkel utan det är mer politiskt svåra frågor. Skall man dra ett lokalt problem med fiskeregler i t.ex. skärgårdsmiljön i Stockholm så har vi enskilt vatten där alltså privatpersonerna äger fiskerätten. Detta gör att man i det stora hela alltid måste göra fiskeregler i samråd med alla fiskerättsägare vilket är en långt svårare uppgift än att bara göra regler för en god förvaltning.

Påverkar ett högt fisketryck gäddbeståndet?

Absolut. Men gäddan är en fiskart som är relativt tålig mot fisketryck. De har hög reproduktiv kapacitet, föryngrar sig vid låg ålder och växer snabbt. I forskning har det även visat sig att ytterst få av återutsatt fisk avlider ifall rätt utrustning används och hanteringen är god.

För att bibehålla ett attraktivt och hållbart fiske krävs det däremot självklart att man är försiktig med fisken och att bestånden är livskraftiga vad det gäller andra faktorer som att det är rent och friskt vatten och finns lek- och uppväxtområden för gäddan.

På vilket sätt? Det har ju under året kommit fram röster om begränsning av fisket i bl a Blekinge.

Framförallt skulle jag säga att fisket påverkan gäddan genom en direkt dödlighet. Allt fiske ökar dödligheten i ett bestånd oavsett om man skördar (tar upp) eller återutsätter fisk. Detta är den största påverkansfaktorn. Fiskade gäddor blir även lömska gäddor och är svåra att återfånga. Detta är förmodligen inget som behöver ha en större biologisk inverkan utan mer att dem just lär sig att rata fiskarens redskap.

Många sportfiskare tycks även tro att fiske på lekande gädda skulle kunna få leken att falera genom att gäddorna stressas eller att vattnet grumlas och vegetationen rivs upp i grunda vikar. Detta har jag aldrig sett något stöd för vetenskapligt utan det är större mer generella faktorer som styr en lyckad gäddlek.

Vad det gäller en hårdare förvaltning av gäddfisket på Ostkusten så tror jag personligen det är bra ifall vi ökar det marina skyddet på alla sätt vi kan. Det vill säga är mer restriktiva vad det gäller allt från strandskydd till trålfiske, och då får vi som sportfiskare även göra eftergifter.

Kan det behövas reglering av fritidsfisket och framför allt fisketävlingar på samma sätt som jakten har sina jaktsäsonger?

Både ja och nej. För det första är fisket redan reglerat inom det fria handredskapsfisket i fiskelagen och FIFSen (Fiskeriverketsförfattningssamling). Personligen anser jag att det inte är någon skillnad i att fånga gäddor under en tävling eller under en vanlig fisketur. Fångsten sker på ett likadant sätt. Så frågan bottnar alltså kring ifall fisketrycket är för högt överlag vilket jag generellt inte tycker det är någonstans i skärgården. Däremot är gäddbestånden på kusten ansträngda men då av storskalig miljödegradering.

Jag ser inte att det finns något enkelt svar på denna fråga men jag tycker det är bra ifall den lyfts och kommer upp till debatt. Samtidigt som jag ser att det vore bra ifall vi inte fiskade på svaga gäddstammar så vet jag också att det endast är sportfisket som är motorn i fiskevården för gäddan. Slutar vi fiska på gäddan så kommer fokuset i sportfisket också flyttas dit fisket bär.

Vad det gäller fredningssäsong så kan man säga att det finns flera parallella verktyg. Att totalfreda under en period är ett verktyg, att freda lokala vikar är ett annat, att ha redskapsbegränsningar ett tredje. Det finns många sätt att nå målet inom en förvaltning och jag tror generellt inte på att freda med tid.

Detta är främst då ifall man har fredningstid måste man freda för allt fiske (gädda, mört, lax, lake etc.). Det går så att säga inte att ha ”tankelagstiftningar” likt i Kalmarsund eller Gotland där abborre och gädda är fredat, ifall man inte tar upp fångsten kommer man inte juridiskt att kunna påvisa att det just var gädda man var ute efter. Jag tror mer på lokala fredningsområden där man fredar allt fiske i definierade miljöer med fokus på ett fåtal arter eller livsstadier hos arterna.

Vilka utmaningar står vi som sportfiskare inför?

Jag tror en stor utmaning är att bli enade. Det är många som fiskar i Sverige men relativt få som är organiserade. I dagsläget har Sportfiskarna ca 60 000 medlemmar vilket är långt färre än antalet inbitna sportfiskare. Skall vi någonsin få någon tyngd i våra argument rörande frågor likt vattenkraft, markavvattning, strandskydd eller fiskekvoter så krävs det att alla sportfiskare är organiserade och för en och samma talan. Vi måste skydda de miljöer fisken har kvar och få tillbaka det som en gång förstörts, som det är nu exploateras fiskarnas levnadsmiljöer och många bestånd har sviktande trender.

Hur är diskussionen kring det fria redskapsfiskets fortlevnad?

Jag arbetar inte politiskt inom förbundet men som jag förstår det är frågan helt död. Det vill säga det fria handredskapsfisket kommer att fortleva under en lång tid framöver.

Hur ser ni på ett fiskekörkort som en del länder i Europa har för att få fiska?

Sportfiskarnas ståndpunkt är att sportfiske skall vara enkelt och lättillgängligt så vi ser gärna att man kan fiska som man gör idag – bara ta spöet och ge sig ut till vattnet!

Hur tror du det ser ut om 5 år, vilken utveckling tror du sportfisket går mot?

Jag tror att sportfisket kommer vara större, bredare och populärare än någonsin. Utvecklingen kommer inte gå drastiskt åt något håll utan vara lik de senaste fem åren vi haft bakom oss. Det vill säga ganska likt men mycket större och mer professionellt.

Hur tycker du utvecklingen varit de senaste åren?

Helt fantastisk! Sverige ligger verkligen i framkant vad det gäller redskapsutveckling och fiskemedia som alla de youtubefilmer vi producerar. Vi är även duktiga på att förfina taktiker och tekniker för våra egna fiskarter oavsett om det gäller pelagiskt vertikalfiske efter röding och gös, spinnfiske efter gädda eller laxtrolling. Det finns en enorm entusiasm i fiske Sverige med alla bloggar, forum, tävlingar, fisketeam och allting som händer. Och det är så kul att se att det bara ökar!

Tobias Fränstams egna tävlingsfiske?

Du är en dedikerad Tävlingsfiskare – Vad lockar dig i tävlingsfisket?

Jag tycker det är roligt att försöka bli en effektivare sportfiskare och jag tävlar mot mig själv mer än mot andra när jag ställer upp i tävlingar. Klart vill jag slå alla andra med men jag fokuserar mycket på att försöka identifiera och träna bort mina svagheter. Och jag tycker det är först när man tävlar mot andra som man ser hur mycket man vuxit själv och det tycker jag är en av tjusningarna i tävlingsfisket!

Hur påverkar fisketävlingar gäddbeståndet utöver ”normalt” fisketryck?

Jag tror att man skall glömma begreppet tävling kontra vanligt fiske. Det enda som spelar roll är det totala fisketrycket. Jag tror själv inte på någon komplicerad fördelning utav fisketryck men att totalfreda viktiga kärnområden för kustfiskar som utvärderas i ReFisk-projektet kan vara en bra utveckling i förvaltningen. http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/fiske/Pages/ReFisk.aspx

Kan man se något positivt i det ökade tävlingsintresset, som ökad förståelse för C&R mm?

Personligen ser jag massor av positiva aspekter i tävlingsfisket. Självklart dels att folk lär sig av varandra kring hur fisk skall hanteras och återutsättas på bästa sätt men även att gäddan sätts mer i fokus. Man får inte glömma bort att gäddan gått på en fiskevårdsresa från utrotning till bevarande på drygt 20 år och jag tror att vi nu är någonstans i startgroparna till att utveckla en riktigt bra förvaltning och vända trenden med sviktande bestånd. Och tävlingsfisket kan bli en del av arbetet i denna framgångssaga. Med bra tävlingsfiskestatistik kan vi t.ex. få reda på hur gäddbestånden mår runt om i Sverige (vilket vi inte får med vanliga undersökningar som nät eller ryssjor) samtidigt som vi kan organisera fler sportfiskare till förbundet. Och på så sätt få ett kraftfullare påverkansarbete som på sikt leder till starka gäddstammar i friska vatten!

Finns det tider på året då det är bättre eller sämre ur ett fiskevårdspersepktiv att anordna tävlingar?

Jag tror det är viktigaste är att man anpassar reglerna efter de rådande förutsättningarna och gör man det kan man nog tävla i princip året om. Med detta menar jag att ifall man fiskar på ett svagt gäddbestånd kan man undanta lekvikar i tävlingen från tävlingsområdet ifall tävlingen går kring lektid, fiskar man i sommarvarmt vatten med gäddor som drar på sig mjölksyra kanske man kan höja minimimåttet eller räkna ett färre antal fiskar för att minska stressen.

Så rent generellt, tänk efter vilka regler tävlingen har och varför så tror jag att det går att hitta bra upplägg oavsett tid på året.

Vi upplever att branschen håller på att reglera sig själva och det finns en etik och normer om C&R, minimimått och ökad kunskapsnivå hos gemene man. Hur tycker du vi tillsammans kan gå vidare för ett hållbart sportfiske och hur kan arrangörer och deltagare förbättra förutsättningarna generellt?

Jag tror det bästa vore ifall branschen, alla fiskande och Sportfiskarna gemensamt kunde utveckla en metod och strategi för hur tävlingar skall gå till på bästa sätt ur ett etiskt, moraliskt och ekologiskt perspektiv. Att de stora tävlingar som görs sker görs tillsammans med förbundet och att man gemensamt försöker höja status och kunskapsnivån i tävlingarna ett snäpp.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna jag som tävlingsarrangör kan vidta/säkra för att garantera god fiskvård vid min tävling?

  • Fundera igenom reglerna för tävlingen så det blir en utmanande tävling där skickligheten avgör men där man tar hänsyn till fisket och försöker ha så lite påverkan som möjligt.
  • Skänk en del av medlemsavgiften till Sportfiskarnas fiskevårdsfond.
  • Anslut tävlingen till Sportfiskarna och ställ medlemskrav på samtliga deltagare.

Vilka är de viktigaste åtgärderna jag som tävlande kan vidta för att säkra god fiskvård vid mitt tävlande?

  • Ha roligt.
  • Hantera fångsten varsamt.
  • Var medlem i Sportfiskarna.

Tack Tobias för att du ville vara med! Du och hela Sportfiskarna är en fantastisk resurs för oss fritidsfiskare och vi tycker ni gör ett fantastiskt jobb. Om du som läser detta inte ännu blivit medlem i Sportfiskarna – lätta på plånboken direkt – ge dig ett medlemskap i julklapp. Och när du ändå är igång – köp till dina kompisar med som julklapp!

God Jul och Gott nytt år önskar vi på FiskeFürAlle

//Magne, Danne och Peter

Ps. Som vanligt – glöm inte följa oss på sociala medier så får du den fulla ”FiskeFürAlle”-upplevelsen. Vi finns på FacebookYoutube & Instagram  Ds.

Föregående artikelHangin´With Håkan en Seriös Betessamlare
Nästa artikelFiskeFürAlle trendspanar: Hårt är det nya mjuka

1 KOMMENTAR

Comments are closed.